Vítáme Vás


    Vítáme Vás na stránkách naší školy, která je v hezké vesnici Kratonohy poblíž Hradce Králové. Naše škola je malotřídní, vyučují se zde žáci 1. až 5. ročníku ve třech odděleních. Docházejí k nám děti z obcí Kratonohy, Obědovice, Michnovka a dalších.

     V budově základní školy jsou tři učebny, školní družina, tělocvična s nářaďovnou, šatna a školní jídelna s výdejnou jídla. Je zde velká zahrada, která je využívána školní družinou a k rekreaci žáků o přestávkách.

    Součástí školy je také mateřská škola, která má webovou adresu: www.ms-kratonohy.webnode.cz a školní kuchyň s jídelnou. V budově mateřské školy jsou dvě třídy s hernou, ložnice, prostorná chodba, která je využívána jako tělocvična. Rozlehlá zahrada za budovou je celoročně využívána pouze školkou.


    Co nabízíme našim žákům? Téměř rodinné prostředí v málopočetných třídách s individuálním přístupem pedagogů k žákům. Život dětí v prostředí, ve kterém je kladen důraz na vzájemnou ohleduplnost a toleranci a pozitivní vztahy. Kolektiv schopných pedagogů, pro které není práce pouze zaměstnáním. Kvalitní výuku, vycházející ze spojení tradičních a moderních metod a forem výuky, projektové a interaktivní vyučování. Intenzivní péči o žáky s výukovými problémy, s diagnostikovanými poruchami učení. Školní družinu a zájmové kroužky pro plnohodnotné využití volného času v oboru výtvarném, tělovýchovném, hudebním, jazykovém - konverzace v anglickém jazyce. Řadu doprovodných akcí z oblasti sportu a kutury. 

    Od školního roku 2007/2008 postupně od 1. ročníku zavádíme náš ŠVP, ve kterém využíváme naše ověřené zkušenosti a metody a který stále upravujeme a doplňujeme dle potřeb žáků, učitelů a metodických doporučení MŠMT. Dle ŠVP ZV vyučujeme anglický jazyk od 1. třídy. Ve školním roce 2005/2006 jsme se přihlásili k vzdělávacímu programu "Tvořivá škola".  Již několik let využíváme interaktivní tabule, které jsou již nyní standardní součástí výuky.

    Úspěšně pracujeme s nadanými dětmi, které u nás nacházejí podnětné prostředí stimulující jejich individuální rozvoj. Tolerantní přístup a nápravné postupy pomáhají již mnoho let i dětem se specifickými poruchami učení a chování.

    Po ukončení 5. ročníku mohou děti bez problémů pokračovat na kterékoliv škole v Hradci Králové, včetně víceletého gymnázia.

    Každoročně pořádáme akce pro rodiče a veřejnost. Například výtvarné dílny, sportovní odpoledne, již tradicí vánoční tvoření.