Základní škola a mateřská škola Kratonohy

okres Hradec Králové – příspěvková organizace

 

O školní družině

Vychovatelka ŠD: 

Tatiana Bastinová

    Školní družinu tvoří jedno oddělení, ve kterém jsou společně žáci různých postupných ročníků. To má velice dobrý vliv na rozvoj dětské osobnosti. Pro svou činnost školní družina využívá vlastní prostory v přízemí budovy školy, tvoří ji dvě místnosti – herna a učebna. Dále využívá tělocvičnu, třídu s počítači a venkovní prostory – zahradu, hřiště a přírodu.

    Děti se vzdělávají v různých činnostech zaměřených na výtvarnou, pracovní, literární a tělesnou výchovu, hlavní důraz je kladen na relaxaci a volný výběr činností dětmi. K dispozici jsou stolní hry a stavebnice rozvíjející myšlení a motorickou činnost, hračky, pomůcky k výtvarné činnosti, sportovní vybavení včetně zařízené tělocvičny apod. V rozumné míře využíváme počítače a televizi s DVD, různé knihy, časopisy, encyklopedie. Při pobytu venku navštěvujeme dětské a fotbalové hřiště a přilehlé okolí.

    Během týdne vyrábí výrobky, hrají hry a sportují. Nejraději dovádí a hrají si venku na zahradě a na hřišti. Celý rok pracují s různými druhy výtvarného materiálu, využívají různé techniky a hlavně zapojují svou fantazii. Vyrobenými výrobky vychovatelka zdobí chodby, nástěnky, zkrátka všechny prostory školy.

    Paní vychovatelka podporuje děti v sebeobslužné činnosti a výchovně působí v oblasti mezilidských vztahů a v pravidlech slušného chování.

    Rodiče, kteří přihlásí své potomky do školní družiny, budou mít radost, že si jejich dítě našlo nové kamarády, upevnilo vztahy se spolužáky a budou mít jistotu, že je o něj dobře postaráno.

 

 

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, Kratonohy, okres Hradec Králové, příspěvková organizace

 

Vnitřní řád školní družiny

 

    Vnitřní řád školní družiny (ŠD) vychází ze školního řádu ZŠ a plně jej respektuje.
 • 1. ŠD slouží k výchově, vzdělávání, rekreaci a k aktivnímu využití volného času žáků a umožňuje přípravu na vyučování. Může organizovat společnou činnost pro děti a rodiče, a to i o víkendech a školních prázdninách.
 • 2. ŠD organizuje program činnosti tak, aby umožňoval žákům volbu mezi různými činnostmi.
 • 3. ŠD využívá ke své činnosti hernu a učebnu, ale i jiné prostory školy: tělocvičnu, počítačovou učebnu a školní zahradu. Za přechody žáků je vždy zodpovědná vychovatelka ŠD.
 • 4. Jedno oddělení ŠD je možné naplnit do počtu 25 žáků na pravidelnou docházku.
 • 5. ŠD zřízenou jako součást školy řídí ředitelka školy a za provoz zodpovídá vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům a zákonným zástupcům, vyřizováním námětů a stížností.
 • 6. O zařazení žáka do ŠD rozhoduje ředitelka školy.
 • 7. Ředitelka školy schvaluje program činnosti ŠD.
 • 8. Žák bez vědomí vychovatelky ŠD neopouští.
 • 9. Za žáka, který se účastnil vzdělávacího procesu a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá. Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na „zápisním lístku“. Ve ŠD se žák vždy řídí pokyny vychovatelky, školním řádem školy a vnitřním řádem ŠD, který je vyvěšen v ŠD.
 • 10. V období školního vyučování začíná provozní doba ŠD v 11.30 hod. a končí v 16.30 hod. ŠD  je v provozu po celý školní rok , v období školních prázdnin je provoz přerušen.
 • 11. Do ŠD jsou přijímáni žáci 1. až 5. ročníku ZŠ na základě řádně vyplněného zápisního lístku a to do naplnění kapacity. Odhlášení dítěte v průběhu školního roku musí mít rovněž písemnou formu.
 • 12. Pravidla pro přijetí do ŠD:
      a) žáci první až druhé třídy
      b) žáci, kteří dojíždějí ze vzdálených míst
 • 13. Každý rodič vyplní za žáka zápisní lístek do ŠD, který předá vychovatelce.
 • 14. Rodiče žáka přihlášeného k pravidelné docházce do ŠD sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka ze ŠD (na druhé straně zápisního lístku). Ze ŠD si přebírají zákonní zástupci žáky osobně (mohou uvést i další osoby oprávněné k vyzvednutí) nebo mohou písemně požádat, aby dítě odcházelo ze ŠD samo v určenou hodinu. Čas odchodu musí být vyznačen v zápisním lístku. Dítě může odcházet ze ŠD po obědě nebo v 15,00 hodin, aby nenarušovalo chod ŠD.
 • 15. Docházka přihlášených žáků je povinná. Každou nepřítomnost je nutno řádně omluvit. Výjimečně lze uvolnit žáka dříve jen na písemnou žádost, která musí obsahovat datum, hodinu odchodu a podpis. Bez této žádosti nebude žák uvolněn.
 • 16. Děti se řídí pokyny pedagogických pracovníků –vychovatelky, respektují všechna bezpečnostní opatření a svým chováním neohrožují spolužáky. V prostorách ŠD dbají děti o čistotu a pořádek. Nepoškozují zařízení a vybavení ani osobní věci spolužáků.
 • 17. Za škodu na majetku školy, kterou žák způsobí úmyslně nebo z nedbalosti bude vyžadována odpovídající náhrada.
 • 18. Žákům ve ŠD je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek, stejně jako pití alkoholických nápojů a kouření.
 • 19. Školní družinu může výjimečně využít i dítě, které není přihlášeno k trvalé docházce, např. v době, kdy je z různých důvodu cíleně či neplánovaně přerušena výuka (pokud se nepřesáhne počet stanovený pro oddělení), a to po dohodě rodičů s vychovatelkou.
 • 20. Při nevyzvednutí dítěte do stanovené doby je vychovatelka povinna telefonicky informovat zákonného zástupce žáka. Pokud se nepodaří kontaktovat nikoho z rodiny, bude předáno policii.
 • 21. Za pobyt dětí ve ŠD je vybírán poplatek v celkové výši 100,-Kč za pololetí. Tato částka platí pro každé další dítě i v případě docházky sourozenců do ŠD. Poplatek se platí za první pololetí v měsíci září a za druhé pololetí v měsíci únoru. Pokud poplatek není uhrazen v uvedeném termínu, může ředitelka školy rozhodnout o vyřazení žáka ze ŠD první den následujícího měsíce.
 • 22. Po poslední vyučovací hodině vyučování vyučující předává žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny, vychovatelce školní družiny. Ostatní odvádí do šaten či jídelny, kde dohlédne, aby žáci odešli ze školy domů.
 • 23. Vychovatelka dbá na pitný režim. Žáci si nosí pití v umělohmotných láhvích nebo je jim k dispozici voda či čaj v jídelně. Kdykoliv během dne se mohou napít.
 • 24. Za bezpečnost a ochranu zdraví žáků v družině odpovídají pedagogičtí pracovníci družiny a to od příchodu až do odchodu žáka z družiny. Jiný než dohodnutý způsob odchodu žáka ze ŠD je zaznamenáván do docházkového sešitu. Žáci se vždy řídí pokyny pověřených pedagogických pracovníků, respektují všechna bezpečnostní opatření a svým chováním neohrožují spolužáky. V rámci pobytu ve ŠD dbají o čistotu a pořádek, nepoškozují vnitřní i vnější zařízení budovy a prostor ZŠ a osobní věci spolužáků.
 • 25. Zákonní zástupci žáků jsou seznámeni s řádem ŠD na zahajovací třídní schůzce rodičů. S vychovatelkou řeší vzniklé problémy osobně při vyzvednutí žáka nebo písemnou formou (využijí notýsek pro sdělení, popřípadě e-mailové kontakty). Rodiče mohou kdykoliv navštívit, zapojit se s dítětem do činnosti a jsou zváni na významnější akce ŠD.
 • 26. Ředitelka školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů. Toto rozhodnutí předem projedná se zákonnými zástupci žáka, vyhotoví o něm písemný zápis.
 • 27. Za mobilní zařízení, hračky a jiné cenné osobní věci žáka - vychovatelka neručí.
 • 28. Rodiče a zákonní zástupci žáků mají možnost se seznámit s vnitřním řádem ŠD na rodičovských sdruženích, webových stránkách školy a dokument je k nahlédnutí také u vychovatelky ŠD. Vzniklé problémy řeší rodiče a zákonní zástupci s vychovatelkou osobně při vyzvednutí žáka ze ŠD nebo písemnou formou (např. využijí notes ŠD-žáka). Rodiče nebo zákonní zástupci mohou ŠD kdykoliv navštívit a komunikovat s vychovatelkou své náměty k činnosti.
 
Schváleno pedagogickou radou dne 31. 8. 2015 pod č. j. : příloha č. 1/2015 ke Školnímu řádu 3/2013.
 
Vnitřní řád ŠD vstoupí v platnost dne 1. 9. 2015.
 
Mgr. Monika Bisová
ředitelka ZŠ a MŠ Kratonohy
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

.