školská rada

  • Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
 
  • Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.
 
  • Funkční období členů školské rady je tři roky.
 
  • Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda.

 

(1) Školská rada

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

i) podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

                                                                                                                                     (dle § 168  zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

 

Údaje o školské radě při škole v Kratonohách

 

Datum zřízení:            23. 9. 2005

Počet členů:                6

 
Členové:                      Školská rada pracuje od 16.1.2019 v tomto složení:
 
Zástupci za zřizovatele:
Radka Lehká
Petr Šatalík
 
Zástupci zákonných zástupců:
MUDr. Adéla Vyleťalová
Ing. Martin Šalda
 
Zástupci pedagogických pracovníků:
Mgr. Pavla Eliášová
Mgr. Jitka Sondová
 
 
 
 
 

Vyhlášení voleb do školské rady

 
  1. Vážení kolegové,

ředitelka Základní a mateřské školy, Kratonohy, okres Hradec Králové, příspěvkové organizace vyhlašuje řádné volby do školské rady konané dne 16. 1. 2019 od 13.30 do 14.00 hod. v ředitelně školy.

Jako pedagogičtí pracovníci naší školy budete volit 2 členy školské rady.  Kandidáty na členy školské rady se mohou stát zletilé osoby navržené kýmkoliv z pedagogických pracovníků školy, přičemž pedagogický pracovník může za kandidáta navrhnout i sám sebe. Návrhy na kandidáty lze podávat nejpozději do 2. 1. 2019 na emailovou adresu: zs.kratonohy@post.cz

                V den voleb obdržíte hlasovací lístky se jmény kandidátů v abecedním pořadí. Každý je oprávněn vybrat 2 členy a poté vhodit hlasovací lístek do volební urny. O výsledcích voleb budete informováni prostřednictvím webových stránek školy.

 

2. Vážení rodiče,
 

ředitelka Základní a mateřské školy, Kratonohy, okres Hradec Králové, příspěvkové organizace vyhlašuje řádné volby do školské rady konané dne 16. 1. 2019 od 14.00 do 18.00 hod. v tělocvičně školy.

Jako zákonní zástupci žáků naší školy budete volit 2 členy školské rady.  Kandidáty na členy školské rady se mohou stát zletilé osoby navržené kýmkoliv ze zákonných zástupců žáků školy, přičemž zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe. Návrhy na kandidáty lze podávat nejpozději do 2. 1. 2019 na emailovou adresu: zs.kratonohy@post.cz

            V den voleb obdržíte hlasovací lístky se jmény kandidátů v abecedním pořadí. Každý je oprávněn vybrat 2 členy a poté vhodit hlasovací lístek do volební urny. O výsledcích voleb budete informováni prostřednictvím webových stránek školy.

 

                                                                                                                                   Mgr. Monika Bisová

                                                                                                                              ředitelka školy

V Kratonohách dne 14.12.2018