DYSCOM

V měsící listopadu se nám podařilo získat dotaci od Krajského úřadu na nákup pomůcek pro děti se specifickými výukovými potřebami ve výši 6 000,- Kč.

Zakoupili jsme výukový program DysCom, který je určen všem dětem, které mají z nejrůznějších důvodů obtíže při osvojování dovedností jako je čtení, psaní a při nabývání jazykových dovedností pro potřeby úspěšné komunikace. Program vychází vstříc dětem, které potřebují dlouhodobě nebo krátkodobě specifickou výukovou podporu.  Je dětem se specifickými výukovými potřebami „šitý na míru“. Byl tvořen odborníky, kteří problematiku těchto dětí znají, umí s nimi pracovat a vědí, co tyto děti ke kompenzaci svých obtíží potřebují.  Program je komplexní a svou variabilitou použitelný pro poměrně širokou škálu jak věku dětí, tak i rozvoje jejich mentálních schopností, znalostí a dovedností. Přestože je určen víceméně pro žáky 1. stupně ZŠ, mohou s některými jeho částmi pracovat i děti předškolního věku (plní tedy preventivní funkci) a také děti navštěvující 2. stupeň.  Tím, že je program velmi variabilní, umožňuje individualizaci práce, a to je vlastně při reedukační činnosti (nápravě) s těmito dětmi to nejdůležitější.

 

Cílovou skupinou uživatelů jsou:

1.  děti s potřebou pozvolnějšího tempa výuky z důvodů pomalejšího či nerovnoměrného vyzrávání nervové soustavy

2.  děti s převládajícími obtížemi v oblasti zrakového vnímání

3.  děti s převládajícími obtížemi v oblasti fonemického uvědomění , fonematického sluchu

4.  děti s obtížemi v oblasti jazykových dovedností (jazykový cit, morfologicko-syntaktická rovina,…)

5. děti s nedostatečnou úrovní spolupráce obou hemisfér (nedostatky v pravo-levé orientaci, v prostorové orientaci, ve vizuomotorickém propojení,…)

6.  děti s poruchou koncentrace

7.  děti s nedostatky ve vnímání časové posloupnosti

8.  děti s nižším, či nevýhodným nadáním pro zvládnutí učiva obsaženého ve vzdělávacích programech základní školy

9.  děti z odlišného sociokulturního zázemí

10. děti (event.dospělí) z odlišného jazykového prostředí

11. děti demotivované vlivem dlouhodobé „školní neúspěšnosti“

12. děti se specifickými vzdělávacími potřebami (např. smyslovým či mentálním oslabením)

13. děti bez speciálních potřeb, které krátkodobě potřebují cílenou podporu (např. z důvodů delší absence ve škole)

 

Program nabízí tři základní oblasti podpory :

I. ČTENÍ -             od prvního seznamování s písmeny v předškolním věku v MŠ nebo v přípravných ročnících ZŠ až po texty pro žáky vyšších ročníků.

II.  PSANÍ -          rozvíjení gramatické, obsahové stránky jazyka a fonemického uvědomění se zaměřením na jazykové dovednosti, které jsou náplní vzdělávacích programů základní školy.

III.  ROZVOJ ZRAKOVÉHO VNÍMÁNÍ -    má za úkol cílené rozvíjení či reedukaci (nápravu) zrakového vnímání, pravo-levé orientace, prostorového vnímání a vizuomotoriky dětí

 

DysCom,

jehož autory jsou Ing. Pham Xuan a Jan Komrska – programátoři, PaedDr. Renata Wolfová – speciální pedagog – logoped, Kabinet specifických výukových potřeb a logopedie při FZŠ Havlíčkovo náměstí, Praha 3 – Žižkov), zpestří a usnadní výuku všem žákům naší školy. Bude k dispozici na interaktivních tabulích, některých přenosných počítačích a doufáme, že v prosinci i na tabletech, které by se také měly stát součástí běžné výuky.