Vážení rodiče,

zápis do první třídy pro školní rok 2019/2020 se koná

 

 ve středu 3. 4. 2019 od 13.00 do 18.00 hod.

 

 

Jaká jsme škola, a co nabízíme:

 • jsme málotřídní škola
 • vyučujeme podle ŠVP ZV  Škola pro život – anglický jazyk učíme kvalifikovaně od 1. třídy
 • příjemné školní prostředí v budově obklopené zahradou v centru obce
 • pozitivní vztahy mezi žáky i dospělými
 • nízký počet žáků ve třídách umožňující individuální přístup
 • moderní metody a formy výuky, projektové a interaktivní vyučování
 • zájmové kroužky každý den v týdnu většinou zdarma
 • individuální péči pro děti s poruchami učení i pro děti nadané (IVP)
 • přípravu pro budoucí prvňáčky ve spolupráci s MŠ formou Předškoláčku, který probíhá od listopadu do května jednou měsíčně pod vedením učitelek základní školy
 • přehledné a aktualizované webové stránky, emailovou komunikaci rodičů s vyučujícími,…
 • škola je vybavena 2 interaktivními tabulemi, žáci mají k dispozici počítače, do výuky zařazujeme i tablety, máme mobilní počítačovou učebnu
 • jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol, Mléko do škol, Výzvy OP VVV I. a II. - zvýšení a zkvalitnění výuky v MŠ a ZŠ, dbáme na zdravou stravu a pitný režim žáků, ...
 • plavání je součástí výuky od 1. do 5. ročníku
 • učitelé s kvalifikací speciálního pedagoga poskytují v rámci výuky péči dětem s poruchami učení a žákům nadaným, žáci mimo výuku navštěvují hodiny PSPP.

 

V naší škole bude vašemu dítěti dobře. Uděláme vše pro to, aby se vracelo spokojené. Budeme rozvíjet jeho nadání a osobnost, respektovat jeho individualitu. Budeme s vámi spolupracovat a hledat nejlepší řešení v každé situaci. V naší škole se vaše dítě bude učit v atmosféře bezpečí, pochopení, tolerance a vzájemné úcty a pomoci.

 

Služby:

 • školní poradenské pracoviště
 • provoz odpolední družiny do 16.30 hod.
 • jídelna v budově školy
 • zájmové kroužky a činnosti přímo ve škole
 • kvalitní spolupráce mezi školou a rodiči, možnost konzultací s učiteli dle domluvy

 

K zápisu přiveďte budoucího prvňáčka a přineste rodný list žáka a občanský průkaz zákonného zástupce, případně potvrzení o povoleném odkladu školní docházky pro předchozí školní rok z jiné základní školy.

K zápisu se opětovně dostaví zákonný zástupce dítěte, kterému byl při minulém zápisu povolen odklad povinné školní docházky.

 

Povinná školní docházka

Povinná školní docházka ve školním roce 2019/2020 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2013.

Lze zapsat i děti, které se narodily v období od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2013. Podmínkou je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014. V těchto případech je podmínkou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

 

Zápis se týká i těch dětí, u kterých bude žádáno o odklad povinné školní docházky. O odklad o jeden školní rok musí požádat písemně zákonný zástupce dítěte v období od 1. dubna do 30. dubna (v době zápisu) kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. K žádosti musí zákonný zástupce doložit doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. O odkladu rozhoduje ředitelka školy. Začátek povinné školní docházky je možné odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a o možných způsobech jeho plnění.

 

Odklad školní docházky

Vážení rodiče,
pokud máte dojem, že vaše dítě ještě není dostatečně připraveno na školu, vyzvedněte si prosím v základní či v mateřské škole  žádost o odklad povinné školní docházky. Pokud o odklad požádáte, je třeba vaši žádost doložit doporučujícím posouzením poradenského zařízení a odborného lékaře.

Naším poradenským zařízením je Pedagogicko-psychologická poradna v Hradci Králové.

Odborným lékařem pro potřeby žádosti o odklad je dětský lékař.

Žádost o odklad doručte prosím škole po získání všech doporučení v době konání zápisu do školy. (V období od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.)

 

Jakým dětem prospěje odklad školní docházky?

 • rychle unavitelným
 • hodně nesoustředěným, které přebíhají od činnosti k činnosti
 • těm, jejichž kresba je nevyzrálá a bez detailů
 • které nedokážou napodobit předkreslený obrazec a napsané slovo
 • sociálně nevyzrálým s problémy v sebeobsluze
 • dětem se závažnou vadou výslovnosti, u kterých je ale naděje, že se ji podaří během dalšího roku odstranit nebo zmírnit

 

Kdy zvažovat „pro a proti“?

 • u dětí, jež se narodily v letních měsících
 • které jsou chronicky nemocné
 • jsou velmi malého vzrůstu

U dětí, které se na školu těší a jsou dostatečně zralé, může odklad způsobit, že ztratí potřebný elán a nadšení.

 

Možnost nastoupit do 1. třídy pro pětileté děti

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2019 do konce června 2020, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2019/2020, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

 

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

V rámci příprav materiálu Konkretizované očekávané výstupy RVP PV vzešel, na základě četných dotazů rodičů, také návrh materiálu popisující základní požadavky pro děti předškolního věku, který by mohli využít rodiče.

Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené.

Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.

Přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy. Proto je velmi důležitá spolupráce rodiny a školy, která se podílí na vzdělávání dítěte.

 

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:                                        

 • pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)
 • svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)
 • je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)
 • zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
 • zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)
 • postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)

 

2.  Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

 Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

 

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

 Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)
 • mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.
 • mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)
 • rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí
 • má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla
 • pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem)
 • používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)
 • spolupracuje ve skupině

 

 4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

 Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)
 • zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)
 • tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím
 • vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)
 • umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)
 • rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)
 • řadí zpravidla prvky zleva doprava
 • používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák)

 

 5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

 Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:                   

 • rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky
 • složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů
 • rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů)
 • rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)
 • sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)
 • najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily
 • rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)
 • postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)
 • reaguje správně na světelné a akustické signály

 

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

 Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)
 • orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti)
 • porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší)
 • rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)
 • rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů
 • třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti)
 • přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“)
 • chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty
 • rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký)

 

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

 Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)
 • „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé)
 • záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit
 • pamatuje si říkadla, básničky, písničky
 • přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je
 • postupuje podle pokynů
 • pracuje samostatně

 

8.  Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

 Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)
 • navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí
 • nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých
 • je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role)
 • zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny
 • vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor
 • ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit
 • k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje)
 • je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším)

 

 9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

 Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení
 • zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod.
 • je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí
 • svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne
 • zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny
 • zná celou řadu písní, básní a říkadel
 • zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku)
 • vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí
 • hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli

 

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

 Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.)
 • zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata)
 • ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat
 • má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady)
 • přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné
 • má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)

chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci)

 • zná faktory poškozující zdraví (kouření)
 • uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí

 

 

Průběh zápisu

 • U zápisu rodiče předloží platný občanský průkaz a rodný list dítěte. Rodiče přinesou vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, případně vyplněnou žádost o odklad povinné školní docházky s výše uvedenými dvěma přílohami.

 

 • Při zápisu obdrží zákonný zástupce uchazeče (dítěte) registrační číslo, pod kterým bude uchazeč uveden v seznamu přijatých žáků. Seznam bude vytvořen na základě vyhodnocení souboru kritérií stanovených ředitelkou školy pro přijímání žáků a zveřejněn na vchodových dveřích do budovy školy i na webových stránkách školy www.zs-kratonohy.webnode.cz ve čtvrtek 18. dubna 2019.

 

Ředitelka Základní školy a mateřské školy, Kratonohy, okres Hradec Králové, příspěvková organizace, stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí či nepřijetí žáka na základě ustanovení § 36 a § 46 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění,   v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci žáků překročí kapacitu maximálního počtu žáků základní školy nebo kapacitu třídy (dle hygienických norem).

 

Kritéria pro přijímání žáků do prvního ročníku ZŠ pro školní rok 2019/2020

 

1) Do 1. třídy Základní školy Kratonohy jsou přednostně přijímáni žáci, jejichž zákonný zástupce má trvalé bydliště ve spádové oblasti (viz občanský průkaz), kterou tvoří obce: Kratonohy a Obědovice.     4 body

 

2) Žáci ze spádové i nespádové oblasti, jejichž sourozenec již navštěvuje  ZŠ Kratonohy.   

3 body

 

3) Dítě s odkladem nástupu školní docházky z roku 2018 na naší škole.     2 body

 

4) Dítě s trvalým bydlištěm zákonného zástupce z jiné spádové oblasti (viz občanský průkaz) a dítě s trvalým bydlištěm zákonného zástupce v obci, která nemá spádovou základní školu (viz občanský průkaz) a jehož zákonní zástupci projevili předchozí zájem o školu – osobní návštěva školy.     1 bod

 

5) Individuální sociální či zdravotní situace dítěte.     1 bod

 

Soubor kritérií je platný od 1.9. 2018

 

 • Stanovení pořadí:

Pořadí přijímaných dětí se stanovuje na základě získaných bodů dle splněných kritérií. Při rovnosti bodů rozhodne v rámci daného kritéria o přijetí dětí k doplnění do stanoveného limitu kapacity školy nebo třídy los. Na průběh losování bude dohlížet zástupce Školské rady a ředitelka školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu do ZŠ.

 

 • O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Do spisu mohou zákonní zástupce během správního řízení kdykoliv nahlížet.

 

 • Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání (opis).

 

 • Rozhodnutí o přijetí dítěte je oznámeno dnem zveřejnění. Právní moci nabývá uplynutím lhůty k odvolání (15 dnů) navazující na den vyvěšení. (Příklad: 26. 4. 2018 je zveřejněn seznam přijatých dětí a tímto dnem je rozhodnutí oznámeno. Na to navazuje lhůta k odvolání se v délce 15 dnů, a tedy posledním 15. den lhůty pro odvolání je pátek 11. 5. 2018.) Rozhodnutí o přijetí nabývá právní moci v pondělí 14. 5. 2018.)

 

 • Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě. Při nepřijetí žáka zasílá ředitelka školy rodičům rozhodnutí o nepřijetí žáka dopisem s doručenkou, aby pro případ odvolání mohly být kontrolovány zákonné lhůty. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte se oznamuje doručením do vlastních rukou. Pak běží 15 dnů lhůta o odvolání ode dne faktického prokazatelného převzetí rozhodnutí (proti podpisu). Po uplynutí lhůty pro odvolání rozhodnutí dalším dnem nabývá právní moci. V obou případech může rozhodnutí nabýt právní moci už v době běhu odvolací lhůty tím, že se všichni účastníci řízení práva na odvolání prokazatelně vzdali.

 

Každý zápis v naší základní škole probíhá v budově školy. Toto prostředí děti již znají z předchozích společných setkání při Předškoláčku.

Během zápisu se snažíme, aby se budoucí žáci cítili dobře a ve škole se jim zalíbilo.  Na budoucí prvňáčky čeká mnoho pestrých úkolů. Po splnění všech úkolů následuje malá odměna, na jejíž výrobě se podíleli žáci i pedagogové školy. Během zápisu jsou zpřístupněny všechny prostory školy k „prozkoumání“, aby se děti mohly seznámit se školním prostředím, vybavením tříd, tělocvičnou, hernou školní družiny a zahradou.

 

Budeme se velmi těšit na setkání s Vámi a děkujeme, že jste si vybrali naši školu.

Mgr. Monika Bisová, ředitelka školy

 


Zápis_pozvanka_2019.docx

 

zápis do 1. třídy 2019-2020 - informace o průběhu.docx


Seznam uchazečů přijatých do školy.pdf